Лична карта на училиштето

Општи податоци за училиштето

Име на училиштето Средно општинско училиште „Гошо Викентиев“-Кочани
Адреса, општина, место Ул. „Теодосие Паунов“ бр:111. Кочани
Телефон 033-294-247
Фах 033-294-001
Е-маил [email protected]
WEB страна www.gosovikentiev.mk
Основано од Собрание на општина Кочани
Верификација- број на актот Решение бр. 07-5416/60 од 18.05.1963
Година на верификација 18.05.1963
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Година на изградба 1985/86 година
Тип на градба Армирано -бетонска
Површена на објектот 5292 м2
Површина на училшниот двор 50 000 м2
Површина на спортски терени и игралишта 3400 м2
Училиштето работи во смена Да
Начин на загревање на училиштето Парно греење комбинирано дрва и масло за горење
Број на струки 3 (машинска, електротехничка и сообракајна)
Број на паралелки 38
Број на смени 2
Sou_goso_vikentiev (1)

Просторни услови за работа на училиштето

Вкупен број на училишни згради 1
Број на спортски терени 2 (спортска сала и отворени игралишта)
Број на катови Приземје и два спрата
Број на училници 30
Специјализирани училници 4
Број на работилници 5 (металостругарска, машинобраварска, автомеханичарска, машинска- 2 работилници, и две електро работилници и два електро кабинета)
Број на помошни простории 14 (просторија за наставници, канцеларија за директор, за психолог, педагог, за дефектолог, за секретар,за службите, младинска просторија, книжара, бифе, за прием на родители, за складирање учебници и за училишно радио)
Училишна библиотека Да
Начин на загревање на училиштето Парно греење комбинирано дрва и масло за горење
Buy now