Електротехничка

Електротехничка

Електротехничка

струка

струка

Ова струка е една од најатрактивните во училиштето, во која се застапени пет насоки: компјутерска техника и автоматика, електроника и телекомуникации, електроенергетика, електроинсталатер и монтер, и електромеханичар.

Училиштето е основано со одлука на Народниот одбор на Кочани од 5 декември 1959 година како Индустриско училиште со практична обука. Од основањето до денес училиштето е во пораст како по бројот на учениците, наставниците, така по стручните профили, современата наставна технологија, просторот и модерните наставни програми.

ЧЕТИРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕТИРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА

34 Ученици, 1 паралелка, 55 минимум поени

 • Автоматски системи.
 • Инсталирање оперативни системи;
 • Изучување програмски јазици;
 • Програмирање на роботи;
 • Сервис на компјутери;

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

68 Ученици, 2 паралелка, 50 минимум поени

 • Електрични шеми и плички
 • Телефонски централи
 • Мобилни и фиксни телефони
 • Интернет и локална мрежа
 • Засилувачи и звучници

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧАР

34 Ученици, 1 паралелка, 45 минимум поени

 • Производство на електрична енергијa
 • Високо и ниско напонски мрежи
 • Куќни инсталаци
 • Трафостаници

ТРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЛЕКТРИЧАР

34 Ученици, 1 паралелка, 30 минимум поени

 • Изградба и поправка на инсталации
 • Монтирање на електрична опрема
 • Поправка на електрични мотори и машини

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР / АВТОЕЛЕКТРОНИЧАР

34 Ученици, 1 паралелка, 30 минимум поени

 • Поправање на електрични апарати
 • Средување електрични инсталации на возила
 • Пресметка и намотување на електрични мотори

ДВЕГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВЕГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВЕГОДИШЕН ЕЛЕКТРО ПРОФИЛ

34 Ученици, 1 паралелка, 30 минимум поени

Од ова учебна година во училиштето е вметнатапрограмата за профилот „Автоелектричар“ кој се изучува според двегодишна настава.

 • Поправка и инсталација на електрични
  инсталации кај возила и механизација
Buy now