Сообраќајна

Сообраќјна

Сообраќајна

струка

струка

Развојот на сообраќајната струка во училиштето започнува со формирањето на авто-школата. Таа овозможува обука на ученици што ќе се стекнат со знаења од оваа струка, а во исто време ќе можат да добијат дозвола.

Училиштето е основано со одлука на Народниот одбор на Кочани од 5 декември 1959 година како Индустриско училиште со практична обука. Од основањето до денес училиштето е во пораст како по бројот на учениците, наставниците, така по стручните профили, современата наставна технологија, просторот и модерните наставни програми.

ЧЕТИРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕТИРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА

34 Ученици, 1 паралелка, 60 минимум поени

  • Пополнување на сите видови
    сообраќајни документи
  • Средување на документи за TIR
    CMR RID и ECD
  • Царински декларации
Buy now