Стручни соработници

Стручни соработници

Стручни соработници

Елизабета Минова
Елизабета Минова
Педагог
Јасминка Крстова
Јасминка Крстова
Психолог
Кристина Стојанова
Кристина Стојанова
Благајник
Марија Хаџиева Митевска
Дефектолог
Надица Максимова
Секретар
Петар Христов
Архива
Станка Шоповска
Библиотека
Buy now