Струки

Струки

Струки

Електротехничка

Ова е една од најатрактивните струки во училиштето, во која се застапени пет насоки: компјутерска техника и автоматика, електроника и телекомуникации, електроенергетика, електроинсталатер и монтер и електромеханичар.
Дознај Повеќе

Машинска

Со развојот на индустријата, техниката и науката се зголемува бројот на запишани ученици и разновидноста на паралелки од различни профили во машинската струка. За тоа придонесува опременоста на училиштето со голем број модерни нагледни стредства.
Дознај Повеќе

Сообраќајна

Развојот на сообраќајната струка во училиштето започнува со формирањето на авто-школата. Таа овозможува обука на ученици што ќе се стекнат со знаења од оваа струка, а во исто време ќе можат да добијат дозвола.
Дознај Повеќе

Buy now