Машинска струка

Машинска

Машинска

струка

струка

Со развојот на индустријата, техниката и науката се зголемува бројот на запишани ученици и разновидноста на паралелки од различни профили во машинската струка. За тоа придонесува опременоста на училиштето со голем број модерни нагледни средства.

Училиштето е основано со одлука на Народниот одбор на Кочани од 5 декември 1959 година како Индустриско училиште со практична обука. Од основањето до денес училиштето е во пораст како по бројот на учениците, наставниците, така по стручните профили, современата наставна технологија, просторот и модерните наставни програми.

ЧЕТИРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕТИРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

34 Ученици, 1 паралелка, 45 минимум поени

 • Конструкција и изработка на разни
  машински елементи и делов
 • Изведба на разни апарати и уреди
 • Конструкција на рачен алат

МАШИНСКО ЕНЕРГЕТСКИ ТЕХНИЧАР

34 Ученици, 1 паралелка, 45 минимум поени

 • Конструкција и изработка на разни
  термички инсталации
 • Пресметки за празно-инсталација
 • Парни турбини
 • Сончеви колектори

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВУВАЊЕ

34 Ученици, 1 паралелка, 45 минимум поени

 • Компјутерско конструирање на машини
 • Компјутерско конструирање на алати
 • Работа со роботи во машинство
 • Работа на CNC машини

ТРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТРИГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

АВТОМЕХАНИЧАР

34 Ученици, 1 паралелка, 30 минимум поени

 • Механичка поправка и серис на возила
 • Изработка на модели на мини возила
 • Авто школа

ИНСТАЛАТЕР НА ЦЕВКИНИ ВОДОВОДИ / ОБРАБОТУВАЧ НА МЕТАЛ

34 Ученици, 1 паралелка, 30 минимум поени

 • Изработка на браварија
 • Инсталирање на водоводни мрежи
 • Работа си апарати за заварување
Buy now