Училишен кадар

Училишен кадар

Училишен кадар

Училишниот кадар претставува основа на воспитно-образовниот процес во едно училиште. Затоа нашето училиште вложува во континуирана обука и професионализација на својот кадар. Тоа го прави фактор за функционалност на училиштето, современа настава и пријатен престој на учениците. Тековниот и понатамошниот развој на нашите ученици ни открива дека поседуваме кадар што поддржува, инспирира и се вградува себеси во новите генерации.

Менаџерски Тим

Гоце Савев
Директор
Николчо Јакимов
Заменик Директор
Тони Велков
Заменик Директор

Стручни соработници

Елизабета Минова
Елизабета Минова
Педагог
Јасминка Крстова
Јасминка Крстова
Психолог
Кристина Стојанова
Кристина Стојанова
Благајник
Марија Хаџиева Митевска
Дефектолог
Надица Максимова
Секретар
Петар Христов
Архива
Станка Шоповска
Библиотека

Професори

Електро Актив

Александар Симеонов
Електро група предмети
Билјана Јанева
Електро група предмети
Васко Ѓорѓиев
Практична работа
Владо Симеонов
Електро група предмети
Влатко Атанасов
Електро група предмети
Горан Манасиев
Електро група предмети
Гордан Анастасов
Електро група предмети
Гоце Савев
Електро група предмети
Игор Голубов
Електро група предмети
Јоже Зашов
Електро група предмети
Љупчо Стојилков
Електро група предмети
Методи Сенесов
Електро група предмети
Розалија Војновска
Електро група предмети
Сашо Минов
Електро група предмети
Сашо Стоилков
Електро група предмети
Слаџанка Ханџиска-Попова
Електро група предмети
Тасе Јаќимоски
Практична работа
Тони Велков
Електро група предмети

Maшински Актив

Александар Ѓоргиев
Машинска група предмети
Бранко Јованов
Машинска група предмети
Ванчо Зашев
Машинска група предмети
Гоце Зашов
Машинска група предмети
Димче Сребренов
Машинска група предмети
Златко Петрушов
Машинска група предмети
Зора Захариева
Машинска група предмети
Ивица Јорданов
Машинска група предмети
Љубинка Ристова
Машинска група предмети
Николчо Јакимов
Машинска група предмети
Слободан Темелков
Демонстратор
Спасе Атанасов
Машинска група предмети
Спасо Горгиев
Машинска група предмети
Стојанчо Ѓоргиев
Машинска група предмети
Тоше Манасиев
Машинска група предмети

Општообразовни предмети Актив

Александра Филипова
Македонски јазик и литература
Благица Анастасов
Англиски јазик
Голубина Цекова
Англиски јазик
Драган Стоилков
Историја
Жаклина Свеќаровска-Филипова
Македонски јазик и литература
Зоран Андонов
Спорт и спортски активности
Катарина Петрова
Македонски јазик и литература
Кристина Јанева
Англиски јазик
Маја Стојаноска
Англиски јазик
Марија Соколова
Македонски јазик и литература
Раде Тодосиев
Спорт и спортски активности
Силвана Лазаровска
Граѓанско образование
Славица Арсова
Англиски јазик
Спирко Златков
Спорт и спортски активности

Природно математички Актив

Анкица Манева
Физика
Влатко Ајтовски
Физика
Гордана Антова
Математика
Елица Соколова
Математика
Љубица Димитрова
Математика

Технички персонал

Љупчо Цветановски
Технички персонал
Мирјана Арсовска
Технички персонал
Стојка Алексова
Технички персонал
Благој Јорданов
Технички персонал
Ванчо Атанасовски
Технички персонал
Даниела Карова
Технички персонал
Данче Николовска
Технички персонал
Зоки Златков
Технички персонал
Јордан Димитров
Технички персонал
Славица Ангелова
Технички персонал
Наталија Миткова
Технички персонал
Орце Гаврилов
Технички персонал
Канда Александрова
Технички персонал
Buy now